VOORWAARDEN

Download hieronder een PDF versie van de algemene voorwaarden

Alg. Voorwaarden Kookschool Castricum (geldig vanaf 01-03-2023)


Artikel 1. Definities

 1. Kookschool Castricum: eenmanszaak, optredend onder een van haar handelsnamen: Kookschool Castricum en Cateringservice Castricum.
 2. De klant (of cursist): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kookschool Castricum een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Kookschool Castricum te leveren producten en/of door Kookschool Castricum te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het/een bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Kookschool Castricum georganiseerde activiteiten.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Kookschool Castricum, die betrekking hebben op de producten of diensten van Kookschool Castricum.
 4. Activiteit: de door Kookschool Castricum aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit:
 5. A) Het geven van digitale praktijk opleidingen tot kok (de cursussen: Koken op Koksniveau (zilver / 2e niveau) en Zelfstandig Koken op Chefsniveau (goud / 3e niveau);
 6. B) Het geven van; digitale kookcursussen, – maatwerkkooklessen,                            – kookdemonstraties, – kookshops, – workshops;
 7. C) Culinair advies;
 8. E) Bedrijfsadvisering horeca.

Artikel 2. Algemeen en toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, contracten, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Kookschool Castricum te verrichten diensten of te leveren producten.
 2. Kookschool Castricum kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Indien de klant Kookschool Castricum verzoekt een offerte uit te brengen ten behoeve van een bepaalde activiteit c.q. van bepaalde door Kookschool Castricum te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Een door Kookschool Castricum gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend tenzij Kookschool Castricum in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk (definitief) is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Kookschool Castricum dit aanbod als vervallen na verloop van 15 dagen na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere berichtgeving van Kookschool Castricum nodig is.
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Kookschool Castricum binnen de termijn van 15 dagen heeft bereikt (ongeacht of e.e.a. mondeling dan wel schriftelijk dan wel anderszins <zoals o.a. via website www.kookschoolcastricum.nl, per e-mail, scan, foto, Whatsapp, sms of overige sociale media> is geschied). De periode vanaf het moment van aanbod door Kookschool Castricum, geldt tevens als aanvangsdatum van een bedenktijd van 15 dagen voor de klant.
 4. Indien de klant van Kookschool Castricum bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, wordt aan die verwijzing geen werking toegekend en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant voor aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Kookschool Castricum uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod. 
 5. Uitgezonderd van bovenvermelde punten 1 t/m 4 van artikel 3 is het volgende;

Sub A) Inschrijvingen via de website www.kookschoolcastricum.nl voor de digitale opleidingen: Koken op Koksniveau en Zelfstandig Koken op Chefsniveau én voor de digitale kookshops, maandcursussen, workshops, kookdemonstraties en masterclasses zijn directe en onherroepelijke inschrijvingen.

Sub B) Voor Inschrijvingen via de website www.kookschoolcastricum.nl van overige producten gelden ontbindende voorwaarden. Deze worden in deze algemene voorwaarden vermeld/behandeld in artikel 6.

SUB C) Op 18 februari 2022 staakte Kookschool Castricum met het geven van fysieke opleidingen ed. Daarna volgde een verhuizing naar een nieuwe locatie en is Kookschool Castricum vanaf 01 maart 2023 weer van start gegaan met het uitsluitend nog geven van digitale opleidingen ed. De cursisten die voor 18 februari 2022 fysiek les hebben genoten resulteren derhalve blijvend onder de algemene voorwaarden die golden ten tijde van de aanvang van de desbetreffende fysieke opleidingen ed. en kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan de deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. De prijs

 1. De door Kookschool Castricum opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Kookschool Castricum gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5. Betaling

 1. Kookschool Castricum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst een voorlopige of gedeeltelijke betaling van ten minste 30% van de totale factuursom bij de klant te vorderen. Van dit recht maakt Kookschool Castricum alleen gebruik indien er voor haar moverende redenen zijn.
 2. Betaling dient uiterlijk plaats te hebben voor aanvang van de desbetreffende digitale opleiding, – kookshop, – maandcursus, – workshop, – kookdemonstratie en/of – masterclass maar wel zodanig dat Kookschool Castricum het factuurbedrag al zichtbaar heeft in een elektronisch bankiersysteem bij aanvang van de eerste betaalde les. Komt een klant zijn/haar betalingsverplichtingen slechts gedeeltelijk of geheel niet na dan is Kookschool Castricum gerechtigd het verrichten van diensten en/of de levering van producten op te schorten.
 3. Ingeval tijdige betaling (w.o. van een aanbetaling c.q. een deelbetaling) achterwege blijft, is Kookschool Castricum daarnaast gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 4. Indien betaling binnen de in artikel 2 genoemde fatale termijn uitblijft, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
 5. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.
 6. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Kookschool Castricum lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.
 7. Indien de klant tekortschiet  in haar verplichting tot betaling kan Kookschool Castricum voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De incassokosten en overige buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 6. Annulering/opzegging/restitutie van een digitale koksopleiding, maandcursus, kookshop, workshops, kookdemonstratie en/of masterclass.

 1. Inschrijvingen via de website www.kookschoolcastricum.nl voor digitale: koksopleidingen (zoals: Koken op Koksniveau en Zelfstandig koken op chefsniveau) kookshops, maandcursussen, workshops, kookdemonstraties en masterclasses zijn directe en onherroepelijke inschrijvingen.
 2. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.
 3. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Artikel 6. Voor annulering/opzegging/restitutie van onze overige producten geldt:

 1. Annuleringen/opzeggingen conform de in artikel 6A sub 2 genoemde periode dient binnen 15 dagen (de wettelijke bedenktijd) uitsluitend schriftelijk of per e-mail te geschieden. Eventueel al betaalde producten worden in onderhavige situatie conform artikel 13 punt 1 gerestitueerd (na retournering ervan).

Artikel 7. Het verrichten van diensten

 1. Kookschool Castricum zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Kookschool Castricum is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Kookschool Castricum is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (in voorkomend geval) Kookschool Castricum aanspraak op uitkering geeft.
 2. Kookschool Castricum is niet aansprakelijk voor schade van de door Kookschool Castricum geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde.
 3. Kookschool Castricum is noch ten opzichte van de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan digitale middelen, kleding en/of materialen van de klant of derden of aan andere eigendommen van de klant of derden.
 4. Kookschool Castricum is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Kookschool Castricum is noch ten opzichte van de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden. De klant vrijwaart Kookschool Castricum voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Kookschool Castricum verrichte diensten.
 6. Kookschool Castricum zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Kookschool Castricum verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:

-Het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur. Niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers. Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, evenals water-, gas- en energieleveringen. Brand of ongevallen. Transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades. Iedere storing in de geregelde productie. Ziekte van eigenaar of personeel van Kookschool Castricum en/of door Kookschool Castricum ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Kookschool Castricum toe te rekenen bedrijfsstagnatie, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Kookschool Castricum is in die gevallen niet schadeplichtig.

 1. De klant vrijwaart Kookschool Castricum voor claims van derden verband houdende met schade als bedoelt in voornoemde artikelen 8.1 t/m 8.6.

Artikel 9. Correspondentie

1.Indien een klant c.q. een kandidaat-klant aan Kookschool Castricum een schriftelijke vraag stelt, ongeacht op welke wijze dan ook (zoals per brief, per e-mail, per telefoon, per sms, per Whatsapp) en de vraag werd in goede staat door Kookschool Castricum ontvangen, dan zal Kookschool Castricum er voor zorg dragen dat e.e.a. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord wordt, tenzij de vraagstelling van dien aard is dat er nader onderzoek gedaan moet worden en in dat geval zal Kookschool Castricum dan aan de afzender binnen voornoemde termijn een indicatie geven waarin vermeld staat binnen welke periode (een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen zes weken, te weten 42 dagen) een antwoord verwacht kan worden.

1A. Uitzondering op artikel 9 punt 1 is indien de vraag wordt gesteld binnen een officieel erkende schoolvakantie (regio noord). In dat geval gaat de termijn van 14 dagen in tegelijk met de eerste dag na de laatste dag van de desbetreffende schoolvakantie.

Artikel 10. Copyright en eigendomsrecht

1.Op het aangeleverde digitale lesmateriaal (video’s, pfd recepten, pdf boodschappenlijsten ed.) rust het copyright van Kookschool Castricum. De door cursisten ontvangen lesmaterialen zijn louter voor eigen gebruik en mogen zonder toestemming van Kookschool Castricum niet verveelvoudig en verspreid worden. Het intellectueel eigendom komt geheel toe aan Kookschool Castricum. Kookschool Castricum zal regelmatig hierna onderzoek doen.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

1.Kookchool Castricum hanteert t.b.v. haar cursisten strikte vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en alle daarmee samenhangende zaken en verstrekt nimmer aan derden enige informatie hieromtrent. De privacy van de cursist(e) staat in al onze handelingen voorop.

 1. Uitzondering op artikel 12 punt 1 is het volgende: Slechts op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van de cursist(e) zullen wij, en dan nog uitsluitend indien dat in naar onzer kennis en mening in het belang is van de cursist(e) is, informatie verstrekken aan derden-partijen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld een betalende werkgever die tussentijds kennis wil nemen van de opleidingsvorderingen van zijn/haar werknemer.

Artikel 12. Restitutie

Ingeval een cursist(e) c.q. klant recht heeft op restitutie (zoals bijvoorbeeld; bij het abusievelijk teveel c.q. dubbel doen overmaken van geld) zal Kookschool Castricum na vaststelling ervan in haar banksysteem het desbetreffende bedrag binnen 5 dagen na vaststelling het teveel betaalde restitueren. De verwerkingstijd van de bankinstelling is in deze termijn niet inbegrepen. Indien het de restitutie betreft van een product (bijvoorbeeld bij de aankoop van een mes/materiaal) dan vind restitutie pas plaats zodra het product door Kookschool Castricum retour ontvangen is.

Artikel 13. Klachtenbeleid, toepasselijk recht en geschillen

1.Indien een klant c.q. een kandidaat-klant een klacht heeft over een door Kookschool Castricum geleverde dienst dan dient de klacht schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na goede ontvangst van Kookschool Castricum zal Kookschool Castricum er voor zorg dragen dat e.e.a. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord wordt, tenzij de klacht van dien aard is dat er nader onderzoek gedaan moet worden c.q. de hulp van derden moet worden ingeroepen en in dat geval zal Kookschool Castricum dan aan de afzender binnen voornoemde termijn een bericht geven waarin een indicatie vermeld staat binnen welke periode (een redelijke termijn, mede bepaald door de eventuele benodigde afwikkelingstijd van derden) een antwoord c.q. afwikkeling verwacht kan worden.

1A. Uitzondering op artikel 14 punt 1 is indien de vraag wordt gesteld binnen een officieel erkende schoolvakantie (regio noord). In dat geval gaat de termijn van 14 dagen in tegelijk met de eerste dag na de laatste dag van de desbetreffende schoolvakantie.

 1. Klachten worden door Kookschool Castricum vertrouwelijk behandeld.
 2. Klachten worden door Kookschool Castricum geregistreerd en bewaart tot 2 jaar na afwikkeling van de klacht.
 3. De verhouding tussen de klant en Kookschool Castricum worden beheerst door Nederlands recht.
 4. Indien het geschil tussen de klant/cursist en Kookschool Castricum niet in onderling overleg opgelost kan worden wordt is er een beroepsmogelijkheid door het geschil voor te leggen aan een mediator van gecertificeerdemediators.nl (een landelijk werkend mediation bedrijf welke voldoen aan de eisen van: Mediatorsfederatie Nederland, NMV de beroepsfederatie voor professionals in mediation, De Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand).
 5. Indien na de mediation van gecertificeerdemediators.nl er onverhoopt nog immer sprake is van een geschil zal uitsluitend nog de rechter te Alkmaar bevoegd zijn om van enig geschil tussen de klant en Kookschool Castricum kennis te nemen.
 6. Het oordeel van gecertificeerdemediators.nl is voor Kookschool Castricum bindend en de eventuele consequenties worden door Kookschool Castricum onverwijld uitgevoerd.

Zie Kookschool Castricum ook op FACEBOOKINSTAGRAM en TWITTER.